HOME
Regulamin Systemu Egzaminacyjnego EUCIP Polska
Potrzebuję pomocy
Strona główna SEE
Żądanie usunięcia konta
Kontakt

Poprzedni Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia: 20-01-2009

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest właścicielem serwisu oraz koordynuje i nadzoruje certyfikację EUCIP w Polsce na licencji Fundacji ECDL, prowadzoną za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego EUCIP.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
EUCIP Polska - Europejski program certyfikacji EUCIP, w części prowadzonej w Polsce,
Regulamin - Regulamin Systemu Egzaminacyjnego EUCIP oraz załączniki określające szczegółowe warunki wykonywania certyfikacji EUCIP w Polsce,
Administrator - Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (PTI), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043879, NIP: 5220002038, REGON: 001236905
SEE - System Egzaminacyjny EUCIP,
Konto Osobiste - dostępna dla Kandydata część Serwisu, za pośrednictwem której, Kandydat samodzielnie zarządza procesem zdobywania kolejnych certyfikatów z oferty EUCIP Polska.
Kandydat - osoba fizyczna, na imię której Administrator prowadzi Konto Osobiste
Ośrodek - certyfikowane ośrodki, które mają prawo przeprowadzania egzaminów EUCIP Polska. Spis ośrodków znajduje się na stronie www.osrodki.eucip.pl
eROA (electronic Record of Achievement) - indywidualna karta dostępna z Konta Osobistego Kandydata, zawierająca historię podjętych egzaminów oraz uzyskanych wyników.
Egzamin -
Poziom Core (Bazowy) moduły:
 • A: Planowanie
 • B: Wytwarzanie
 • C: Eksploatacja

 • Poziom Professional specjalizacje:
 • Analityk ds. Biznesu
 • Analityk Systemów Informacyjnych
 • Architekt Struktury Teleinformatycznej
 • Architekt Systemów IT
 • Audytor Systemów Informacyjnych
 • Doradca ds. Bezpieczeństwa
 • Doradca ds. Sprzedaży Produktów i Aplikacji
 • Inżynier ds. Integracji oraz Testowania Systemów
 • Inżynier Systemów Crossowych
 • Kierownik Biura Obsługi
 • Kierownik Projektów Informatycznych
 • Konsultant ds. Logistyki i Automatyzacji
 • Konsultant Rozwiązań Biznesowych
 • Menedżer ds. Baz Danych
 • Menedżer ds. Danych i Konfiguracji
 • Menedżer ds. Kontaktów z Klientami
 • Menedżer ds. Sieci Komputerowych
 • Menedżer ds. Systemów Informacyjnych
 • Projektant Oprogramowania
 • Specjalista ds. Internetu i Technologii Multimedialnych
 • Szkoleniowiec IT

 • Certyfikat - idywidualny dokument, wystawiany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, potwierdzający zaliczenie Egzaminów ze wszystkich modułów EUCIP Core, lub przyznanie tytułu specjalizacyjnego na poziomie EUCIP Professional.
  Serwis - portal System Egzaminacyjny EUCIP, figurujący pod adresem internetowym http://www.see.eucip.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Kandydatom zdobywanie kolejnych certyfikatów z oferty EUCIP Polska

  § 3

  Administrator zapewnia Kandydatowi zachowanie tajemnicy co do faktu posiadania Konta Osobistego, procesu zdobywania certyfikatów EUCIP Polska z wyłączeniem sytuacji gdy ujawnienia tych informacji zażąda uprawniony organ, lub Kandydat wyrazi na to zgodę.
  Rozdział II
  Zasady i tryb prowadzenia Konta Osobistego

  § 4

  1. Administrator otwiera i prowadzi Konto Osobiste na podstawie poprawnej rejestracji dokonanej przez Kandydata. Do założenia Konta Osobistego konieczne jest łączne spełnienie warunków: podanie prawidłowych danych osobowych, podanie aktywnego adresu e-mail, pierwsza rejestracja Kandydata, zaakceptowanie regulaminu Systemu Egzaminacyjnego EUCIP Polska, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem przez PTI procedur egzaminacyjnych.
  2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta Osobistego następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.see.eucip.pl Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
  3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
   3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie Osobistym są zgodne z prawdą,
   4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
   5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  4. Kandydat może założyć tylko jedno Konto Osobiste. Posiadaczem Konta Osobistego może być tylko jedna osoba.
  5. Konto Kandydata zakładane jest na czas nieokreślony i prowadzone jest nieodpłatnie.
  6. Z dniem 01.03.2009 Administrator udostępni Kandydatom opcję eROA w Systemie, na zasadach określonych w § 7 pkt 5 Regulaminu. Do dnia 01.03.2009 opcja eROA nie będzie dostępna
  7. Środki zgromadzone na Koncie Osobistym nie podlegają przeterminowaniu i nie są oprocentowane. Środków tych nie można wypłacać ani przenosić na inne Konto Osobiste.
  8. Wpłat na Konto Osobiste można dokonywać za pośrednictwem płatności internetowych obsługiwanych przez serwis Płatności.pl znajdujący się pod adresem http://www.platnosci.pl. Wpłacona kwota jest dopisywana do salda na Koncie Osobistym i jest widoczna w systemie. Wpłata jest równoznaczna z zakupem usługi.
  9. Po każdorazowej wpłacie Administrator wystawia fakturę.
  10. Kandydat dokonuje dyspozycji obciążenia Konta Osobistego wykupując eROA, aktywując Egzamin lub zamawiając Certyfikat. Kwota odjęta po dokonaniu jednej z wymienionych dyspozycji, nie może być zwrócona na Konto Osobiste.
  11. Kwoty obciążające Konto Osobiste Kandydata, zgodne są z obowiązującym w dniu wykonania dyspozycji Cennikiem Certyfikatów EUCIP Polska
  12. Obowiązującym Cennikiem Certyfikatów EUCIP Polska, jest ten opublikowany na stronie www.eucip.pl Wraz z momentem opublikowania nowego Cennika, stary traci ważność
  13. Kandydat nie może udostępniać swojego Konta Osobistego osobom trzecim.

  § 5

  Zamknięcie Konta Osobistego następuje wskutek:
  1. wniosku Kandydata,
  2. decyzji władz PTI - w przypadku naruszenia przez Kandydata zasad Regulaminu.
  Rozdział III
  Dane osobowe i polityka prywatności

  § 6

  1. W momencie rejestracji Kandydat wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).
  2. Administratorem danych osobowych jest PTI , które dokonuje przetwarzania danych osobowych Kandydatów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Kandydatem, prowadzenia Egzaminów, wysyłania i wystawiania Certyfikatów, ROA i Faktur oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
  4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Kandydata od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w § 6 pkt 3, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zeskanowanego dokumentu w formie elektronicznej. Nadesłanie kserokopii lub zeskanowanego dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy lub wystawienia Certyfikatu.
  5. Kandydat ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Serwisu.
  6. Kandydat ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Kandydata danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
   1. wezwania Kandydata do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
   2. natychmiastowego zawieszenia Konta Osobistego do czasu wyjaśnienia sprawy.
  8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
  Rozdział IV
  Procedura przeprowadzania egzaminów

  § 7

  1. Egzaminy obsługiwane są za pomocą systemu informatycznego i mogą odbywać się wyłącznie w Ośrodkach.
  2. Egzaminy z Konta Osobistego mogą być aktywowane w dowolnym czasie, jednak po wcześniejszej aktywacji eROA dla danego Konta Osobistego
  3. Aktywacja eROA jest jednorazowa dla każdego Konta Osobistego, a po jej wykonaniu eROA dostępne jest bezterminowo, pod warunkiem istnienia aktywnego Konta Osobistego.
  4. Posiadacz Konta Osobistego z aktywnym eROA, otrzyma dodatkowo dostęp do Egzaminów próbynych, dla każdego z trzech modułów poziomu EUCIP Core.
  5. Dla Kont Osobistych założonych do dnia 01.03.2009, zostanie automatycznie dezaktywowana funkcja "Egzaminy Core". Dezaktywacja nastąpi w momencie udostępnienia przez Administratora opcji eROA. Dezaktywacja nie zostanie wykonana w przypadku Kont Osobistych, na których do dnia 01.03.2009 zarejestrowany będzie przynajmniej jeden zaliczony egzamin EUCIP Core. Na Kontach Osobistych spełniających wspomniany warunek, funkcja "Egzaminy Core" zostanie automatycznie zamieniona na aktywny eROA. W przypadku pozostałych, istniejących kont w Systemie oraz tych założonych od dnia 01.03.2009 włącznie, opcja eROA nie będzie aktywna. Kandydat może ją aktywować na zasadach opisanych w pkt 3 tego paragrafu, dokonując jednocześnie dyspozycji obciążenia Konta Osobistego kwotą zgodną z aktualnym Cennikiem Certyfikatów EUCIP Polska.
  6. Egzamin musi się odbyć w terminie 12 miesięcy od daty jego aktywacji w SEE. Aktywacja egzaminu jest możliwa w przypadku posiadania na Koncie Osobistym odpowiedniej ilości środków.
  7. Po dokonaniu aktywacji Egzaminu, Kandydat musi uzgodnić bezpośrednio z wybranym Ośrodkiem dokładny termin egzaminu (datę dzienną i godzinę) a następnie w terminie 7 dni potwierdzić uzgodniony termin w Systemie.
  8. W przypadku nie potwierdzenia terminu egzaminu w Systemie, procedura przewidziana powyżej musi zostać powtórzona.
  9. Po potwierdzeniu daty i godziny egzaminu Kandydat ma obowiązek osobiście stawić się w wybranym Ośrodku w dniu i godzinie potwierdzonej w Systemie wraz z dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Po poprawnej weryfikacji tożsamości Kandydata dokonanej przez upoważnionego pracownika Ośrodka, Kandydat może przystąpić do egzaminu. Egzamin musi rozpocząć się na komputerze egzaminacyjnym najwcześniej 15 minut przed lub najpóźniej 15 minut po, dacie potwierdzonej przez Kandydata w Systemie. Egzamin nie rozpoczęty w tym terminie jest uważany za odbyty i nie ma podstaw do żądania zwrotu opłaty.
  10. Wszystkie Certyfikaty EUCIP są imienne, a ich ważność jest bezterminowa.
  11. Certyfikat zamówiony przez Kandydata, zostanie dostarczony do niego pocztą na adres podany w Systemie.
  12. Na życzenie Kandydata Polskie Towarzystwo Informatyczne, może wystawić papierową wersję eROA, za co Kandydat ponosi koszt zgodnie z aktualnym Cennikiem Certyfikatów EUCIP Polska. Dokument zostanie dostarczony do Kandydata na tych samych zasadach co Certyfikat (§ 7,pkt 9 Regulaminu)

  § 8

  Zwrot opłaty egzaminacyjnej za egzamin, który nie doszedł do skutku lub został przerwany przed czasem jest możliwy w przypadkach:
  1) niestawiennictwa Kandydata w terminie potwierdzonym w systemie z powodu choroby. Kandydat ma obowiązek w terminie 7 dni od daty egzaminu potwierdzonej w systemie dostarczyć Administratorowi oryginał zwolnienia lekarskiego. Kandydat może ponownie, bez dokonywania dodatkowych opłat, ustalić datę egzaminu według procedury przewidzianej w § 7 Regulaminu.
  2) gdy było to następstwem okoliczności nie leżących po stronie Kandydata. Kandydat może ponownie, bez dokonywania dodatkowych opłat, ustalić datę egzaminu według procedury przewidzianej w § 7 Regulaminu.

  § 9

  1. Do zaliczenia Egzaminu z Poziomu Core, konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 60% pytań. Ośrodek wydaje Kandydatowi wydruk informacji podsumowujących Egzamin wraz z potwierdzeniem jego autentyczności. Do zaliczenia Egzaminu z Poziomu Professional niezbędne jest uzyskanie przynajmniej 60 z maksymalnej możliwej ilości 100 punktów.
  2. Niezaliczony Egzamin może być powtórzony według procedury opisanej w § 7 Regulaminu.
  Rozdział V
  Reklamacje

  § 10

  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Kandydata poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
  2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Osobiste Kandydata w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Osobistego.
  4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
  Rozdział VI
  Inne postanowienia

  § 11

  1. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: http://www.see.eucip.pl/regulamin
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Kandydatów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
  4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Kandydat składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Kandydat rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zawieszeniem Konta Osobistego.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

  Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.see.eucip.pl/regulamin.

  POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
  (załącznik nr 1 do Regulaminu)

  Art. 1
  DANE OSOBOWE

  PTI jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. PTI zapewnia wszystkim zarejestrowanym Kandydatom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Art. 2
  KWESTIE TECHNICZNE

  Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do potrzeb przeprowadzanych Egzaminów. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

  Art. 3
  INFORMACJA HANDLOWA

  Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Kandydatom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Kandydatom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

  Art. 4
  ZAMKNIĘCIE KONTA

  Rozwiązanie umowy przez Kandydata jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, poprzez kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: administrator@see.eucip.pl Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zamknięciem Konta Osobistego.

  Art. 5
  KONTAKT

  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować e-mailem na adres administrator@see.eucip.pl
  Administrator  |   PTI  |   EUCIP-Polska  |   Partnerzy systemu  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
   
  Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2008, Polskie Towarzystwo Informatyczne